Pravilnik nagradne igre Gvant

 

1. člen

Nagradna igra poteka v trgovini Gvant od 11. 10. do 16. 10. 2011.

2. člen

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno v obdobju od 11. 10. do 16. 10. 2011 v trgovini Gvant opraviti enkraten nakup izdelkov v vrednosti 4 EUR ali več.  Nakup je pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

3. člen

Po opravljenem nakupu prejmete v trgovini Gvant kupon za sodelovanje,  ga izpolnite z osebnimi podatki ter skupaj z posameznimi računi, ki dokazujejo nakup izdelkov oddate promotorki v trgovini Gvant. Kupon lahko natisnete tudi na internetni strani www.gvant.si Oddaja kuponov po pošti ni možna.

4. člen

V nagradnem žrebanju za glavne nagrade lahko kupci sodelujejo tako, da izpolnijo kupon za sodelovanje v nagradnem žrebanju, ki je na voljo v trgovini Gvant.
V nagradnem žrebanju bodo upoštevani le v celoti in pravilno izpolnjeni kuponi. Kuponu je potrebno priložiti račun, ki dokazuje enkraten nakup izdelkov v vrednosti 4 EUR ali več , v obdobju od 11. 10 do 16. 10. 2011 v trgovini Gvant.

5. člen

V nagradni igri lahko sodelujete kolikor krat želite. K vsakem izpolnjenem kuponu je potrebno dodati nove račune.

6. člen

Nagradno žrebanje bo javno in bo potekalo 18.10.2011 ob 18h v prostorih organizatorja nagradne igre MG1 d.o.o., na naslovu Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana (dvorana 3, trgovina Gvant). V nagradnem žrebanju bo izžrebanih 10 nagrajencev, ki bodo prejeli vrednostni bon.
Nagrajenci bodo o rezultatih žrebanja obveščeni po pošti. Rezultati žrebanja bodo 19.10.2011 objavljeni  na spletni strani organizatorja www.gvant.si  

Na nagradnem žrebanju bo organizator kot prvo izžrebal prvo nagrado potem pa po vrstnem redu glede na višino dobitkov še vse ostale nagrade.

7. člen

Odločitev žirije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna. Nagrade niso izplačljive v gotovini.
Pravica do prevzema nagrade zastara v roku 30 dni od dneva nagradnega žrebanja, in sicer
17. 11. 2011. Po poteku tega roka zastara pravica do izdaje nagrade.

8. člen

Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, pravne osebe in s.p. v nagradni igri ne morejo sodelovati.
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

9. člen

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z nagradno igro in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki z izpolnitvijo podatkov v celoti priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.
Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani www.gvant.si , kot tudi na sedežu organizatorja nagradne igre.
Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojen izključno organizator. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

10. člen

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  Udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju, da se njegovi osebni podatki, zbrani v okviru nagradne igre, uporabljajo in obdelujejo izključno za potrebe te nagradne igre.

11. člen

Organizator nagradne igre »Gvant nagrajuje« je MG1 d.o.o., Šmartinska cesta, 1000 Ljubljana.

12. člen

Podrobnejše informacije o nagradni igri lahko dobite po telefonu 01/810 90 12 vsak delovni dan med 9. in 13. uro ali na spletni strani www.gvant.si.

13. člen

Seznam nagrad:

  1. nagrada vrednostni bon v višini 100 EUR
  2. nagrada vrednostni bon v višini 50 EUR
  3. nagrada vrednostni bon v višini 30 EUR
  4. do 10. nagrada vrednostni bon v višini 10 EUR

 

Vrednostni boni so unovčljivi v obdobju od. 24.10. do 17.12.2011. Po preteku omenjenega obdobja organizator ni dolžan unovčiti vrednostnih bonov.

14. člen

Dobitnik nagrade v nagradnem žrebanju je po Zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je
pred prevzemom nagrade dolžan predložiti podatke o svojem imenu, priimku in stalnem
prebivališču ter svojo davčno številko. Organizator vas bo, če boste izžrebani, naknadno
pozval k predložitvi davčne številke. Če davčne številke ne boste predložili v roku 8 dni po
prejemu poziva, nagrada ne bo podeljena. Organizator nagradne igre bo obračunal in plačal
akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25% v skladu s 131. členom
Zakona o dohodnini in 132. členu Zakona o davčnem postopku Bruto vrednost nagrade se
všteva v letno davčno osnovo, če presega vrednost 42 EUR.

 

MG1 d.o.o.                                                       direktor:                                             Ljubljana, 10.11.2011

Šmartinska cesta 152                                    Matej Gjurin                                    
1000 Ljubljana

Nazaj